Të ritet cilësia procesit edukativo- arsimor,plotsimi i kuadrave me arsimatarë adekuat për ritjen e cilisisë se arsimit,bashkpunimit me këshillat e prindërve,bashkpunimit me Komunen si themelues i shkollës gjithashtu Ministrisë së arsimit dhe shkencës,bashkpunim me sektorin e arsimit në nivel komunal dhe republikan gjegjësisht inspektoratin,bashkpunim me shoqatat qeveritare dhe jo qeveritare,bashkpunim i ndërsjellt në nivel të shkollave në Komunen e Sarajit por edhe më gjëre.