Shkolla si institucion ka të perpiluar programen vjetore të shkollës bashkërisht me statutin dhe programën zhvillimore të saj,stafi pedagogjik i shkollës bën perpilimin paraprak të kërkesave dhe nevojave të cilët rrjedhin ku ato shkojn në zbatim dhe realizim një ndër ta është pregaditja profesionale e arsimtarve të cilët thiren ne seminare të ndryshme aty ku hasen ndryshimet në perputhshmri me progarmen mesimore.

Shkolla si organ ka strukturat e veta siq janë: Keshilli i shkolles,Keshilli i prindërve, Keshilli arsimor të cilet janë në bashkpunim të njeri tjetrit.

Vlenë te ceket dhe se nuk duhet haruar që në shkollën tone në kuader të projektit bashkpunim ndëretnik  egziston  bashkpunimi ndëretnik me shkollen e Kavadarcit ku ky projekt ka ngjallë një motivacion te nxënsit në shkëmbimin e ideve dhe bashkpunimin dhe dashurin në mes vete ku ata komunikojn nëpermjet ne telefonatve ndërmjet nxënseve ,nëpermjet te projektve të ndryshme,vizita të ndërsjellta mes veti gjë e cila ështe për tu përshëndet.